Adatvédelmi tájékoztató

1. Az adatvédelmi tájékoztató célja

A dokumentum célja, hogy Szintvonalas Oktatás Sportegyesület mint Adatkezelő (továbbiakban Adatkezelő) leírja a szervezetében alkalmazott és működő, személyes adatnak minősülő adatokra vonatkozó adatvédelmi szabályokat, eljárásokat és védelmi intézkedéseket. Ezzel a dokumentummal tájékoztatja ezekről ügyfeleit, üzleti partnereit, illetve minden olyan jogi- és természetes személyt, akik az Adatkezelővel bármilyen – jogi szempontból értelmezhető – kapcsolatban állnak és a személyes adatok kezelése során érintettek (továbbiakban Érintett).

Az Adatkezelő az ebben az Adatkezelési tájékoztatóban leírt szabályokat, rendelkezéseket, kötelezettségeket saját magára nézve kötelezőnek ismeri el és működése során alkalmazza.

Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő elkötelezett Érintettek személyes adatainak védelmében és kiemelten fontosnak tartja Érintett információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Az Adatvédelmi Tájékoztató mindenkor hatályos verziója elérhető a https://turavezetotanfolyam.hu/adatvedelem/ oldalon. Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató módosítására. A változásokról az érintettek tájékoztatást kapnak.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi domain-ekre és azok aldomain-jeire terjed ki:

2. Az adatkezelő adatai

Az Adatkezelővel a hello [@] turavezetotanfolyam.hu és a +36 20 74 66 771 telefonszámon (Tóth András elnök) lehet kapcsolatba lépni.

Az Adatkezelő a hozzá beérkezett adatvédelmi megkereséseket a 3. pontban, az erre az adatkezelésre vonatkozó, meghatározott ideig őrzi meg. Ennek leteltével ezek visszavonhatatlan módon törlésre kerülnek.

Név: Szintvonalas Oktatás Sportegyesület
Székhely: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 17. 2/6.
Mobil: +36 20 74 66 771 (Tóth András elnök)
E-mail: hello [@] turavezetotanfolyam.hu

2.1 Adatvédelmi tisztviselő

Adatkezelő nem végez olyan tevékenységet, mely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kijelölését.

3. A kezelt személyes adatok köre

Kapcsolatfelvételi űrlap
A turavezetotanfolyam.hu honlapon található kapcsolatfelvételi űrlapok azt a célt szolgálják, hogy az Érintett online módon, közvetlenül a weboldalon keresztül kérdéseket tehessen fel, ajánlatot vagy visszahívást kérjen. Az űrlapok a nevet, e-mail címet, tárgyat, az üzenet szövegét és jelen Adatkezelési tájékoztatóban foglaltakhoz való hozzájárulást kérik. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím. Amennyiben 3 éven belül nem jön el valaki egy képzésre, ezeket az adatokat az Adatkezelő törli.

Kapcsolatfelvétel telefonon keresztül
A beszélgetés kapcsán Adatkezelő megismeri a telefonszámot, nevet és szóbeli közlés alapján az e-mail címet, amely a további egyeztetésekhez szükséges. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím, telefoszám. Amennyiben 3 éven belül nem jön el valaki egy képzésre, ezeket az adatokat az Adatkezelő törli.

Hírlevél/eDM
A sportegyesületben történt fejlesztésekről, eseményekről, hírekről hírlevélben tájékoztatja az Adatkezelő a feliratkozó Érintettet, aki korábban neve és e-mail címe megadásakor elfogadta az Adatkezelési Tájékoztatóban foglaltakat. Az Adatkezelési tájékoztató elfogadása előre ki nem töltött, kötelező jelölőnégyzet elfogadásával történik. A feliratkozást követően az Érintett egy email üzenetben tájékoztatást kap a feliratkozásról, melyet meg is kell erősítenie, a feliratkozása ezt követően lép hatályba. Az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás. Kezelt személyes adatok: név, e-mail cím.

Minden ezzel kapcsolatos folyamat során az Érintettnek bármikor lehetősége van a leiratkozásra. A leiratkozás lehetőségét minden levél egy link formájában tartalmazza, ami egy klikkeléssel könnyen elérhető. A feliratkozóval kapcsolatos minden, a hírlevélküldő rendszerben tárolt információ kikérhető, a leiratkozáson túl írásbeli kérésre a feliratkozó minden adata és hozzá kapcsolódó tevékenység logja törölhető. A kérést a hello [@] turavezetotanfolyam.hu címre kell küldeni.

Facebook és Instagram
Az Adatkezelő Facebook és Instagram oldalain a posztokhoz való hozzászólás, a tartalmakra való ikonokkal történő reagálás engedélyezett. A Facebookon lehetséges privát üzenet küldése Adatkezelő felé, aki az ilyen módon tudomására jutott adatokat kizárólag az adott témára vonatkozóan kezeli, egyéb célra nem használja fel. Kezelt adatok köre: Facebook profil, Instagram profil.
Az oldalak elérhetősége:
https://www.facebook.com/szintvonalasoktatas
https://www.instagram.com/szintvonalas.se/

Tanfolyamokon való részvétel, tanulmányi szerződés
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség.

Tanfolyamokon való részvételhez kapcsolódó számlázás
Az adatkezelés jogalapja szerződéses kötelezettség.

A tanfolyamokhoz kapcsolódó e-learning oldalak használata
A tanfolyamokhoz kapcsolódóan e-learning oldalak működnek a Google Classroom rendszerben, illetve a https://turavezetotanfolyam.hu/e-tanfolyam/ címen. Az ezekben a rendszerekben történő adatkezeléshez az Érintettek a jelentkezési lapokon járulnak hozzá. Kezelt adatok köre: név, e-mail cím, hozzászólások, aktivitási logok. Az adatokat a tanfolyamok végétől számított 6 hónapon belül töröljük.

A sportegyesület önkénteseinek nyilvántartása
Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás.

A sportegyesület önkénteseivel történő kapcsolattartás
A tanfolyamok szervezési feladatai, koordinálása céljából levelezési lista és Facebook csoportok működnek. A kezelt adatok köre: név, e-mail cím. Az adatkezelés jogalapja önkéntes hozzájárulás. A levelezési listákról a leiratkozás a minden levélben megtalálható „Leiratkozom” gombbal lehetséges, a Facebook csoportokból bárki szabadon kiléphet.

A sportegyesület tanfolyamain végzettek nyilvántartása
Az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás.

Fogyasztóvédelmi panaszok kezelése
Amennyiben az Érintett fogyasztóvédelmi panaszt nyújt be, a panasz kezeléséhez szükséges adatok: név, e-mail cím, panasz tárgya. Az adatkezelés célja a panasz kezelése, ügyintézés. Az adatkezelés alapja önkéntes hozzájárulás. Megőrzési idő jogszabályi előírás alapján tárgyév + 5 év.

4 Általános adatkezelési irányelvek

Adatkezelő csakis olyan személyes adatokat kezel, amelyhez az Érintett előzetesen hozzájárult, megfelelő tájékoztatást kapott az adatfelvétel módjáról, céljáról és elveiről. Az Adatkezelő a személyes adatok kezelését minden esetben az Adatkezelési tájékoztatóban megadott céllal, ideig és az ott megadott jogalap alapján végzi.

Adatkezelő tevékenységének adatkezelése önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapul. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetében az Érintett a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

Felhívjuk Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy részére csak az Érintett részére biztosított szolgáltatásainak fejlesztése és/vagy működtetése érdekében továbbítja. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat harmadik személy céljainak érdekében nem használja fel, és azokkal semmilyen egyéb módon nem él vissza.

Az Érintett kérhet tájékoztatást személyes adatai kezeléséről, vagy ha úgy dönt, akkor a személyes adatai törléséről. Ha ilyen kérés történik, ennek az Adatkezelő köteles a lehető legrövidebb idő, maximum 30 nap alatt eleget tenni.

Minden olyan esetben, amikor az Adatkezelő a szolgáltatott adatokat nem az eredeti célnak megfelelően kívánja felhasználni, erről előzetesen köteles az Érintettet tájékoztatni és a hozzájárulását kérni, illetve lehetőséget kell biztosítania számára, hogy adatainak felhasználást megtiltsa.

Az Adatkezelő egyes személyes adatokat – jogszabályi kötelezettség folytán – bizonyos esetekben és bizonyos rendhagyó feltételek esetén, köteles az Adatkezelésekben leírtaktól eltérő módon kezelni, átadni, továbbítani, tárolni. A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az Adatkezelőt. Adatkezelő a hatóságok részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Ilyen esetekben Adatkezelő gondoskodik az Érintettek értesítéséről, amennyiben az adott jogszabály előírásai ezt lehetővé teszik, vagy nem tiltják kifejezetten. 

A weboldal külső (nem az Adatkezelő által kezelt) szerverre mutató hivatkozásokat is tartalmaz. Az ezeken a linkeken elérhető oldalak elhelyezhetik saját süti vagy egyéb fájljaikat az Érintett számítógépén, adatokat gyűjthetnek vagy személyes adatokat kérhetnek. Ezekért az Adatkezelő nem tartozik felelősséggel.

5. Az adatok tárolása és biztonsága, az adatok tárolásának helye

5.1 Az adatok informatikai tárolásának módja és logikai biztonsága

Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

A védelmi intézkedések adatvédelmi szempontból elsősorban a véletlen vagy szándékos törlés, jogosulatlan hozzáférés, szándékos és rosszhiszemű nyilvánosságra hozatal, véletlen nyilvánosságra kerülés, adatvesztés, adatmegsemmisülés elleni védelmet célozzák. 

5.2 Az adatok fizikai tárolási helye az egyes adatfeldolgozók esetében

Adatkezelő: Szintvonalas Oktatás Sportegyesület / Tóth András
Cím: 1063 Budapest Szinyei Merse utca 17. 2/6.
Rövid leírás:
Tárolási hely: Magyarország

Adatfeldolgozó: iLX Rootnet Kft.
Cím: 2462 Martonvásár, Széchenyi utca 83.
Rövid leírás: Tárhely szolgáltatás, hozzáférés a honlapok teljes tartalmához, saját domaines e-mail címre érkező e-mailek továbbítása.
Tárolási hely: Magyarország

Adatfeldolgozó: MailerLite Limited
Cím: Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland
Rövid leírás: Hírlevélre feliratkozó Ügyfelek adatainak és tevékenységének kezelése, hírlevelek kezelése.
Tárolási hely: EU

Adatfeldolgozó: Zoho Corporation b. v.
Cím: Beneluxlaan 4B, 3527 ht Utrecht, Hollandia
Rövid leírás: @turavezetotanfolyam.hu domainre küldött levelek kezelése.
Tárolási hely: EU

Adatkezelő: Zoom Video Communications, Inc. / Lionheart Squared Ltd
Cím: 2 Pembroke House, Upper Pembroke Street 28-32, Dublin, DO2 EK84, Republic of lreland
Rövid leírás:.Online, zárt körű előadások megtartása és rögzítése.
Tárolási hely: USA / EU

Adatkezelő: Billingo Technologies Zrt.
Cím: 1133 Budapest, Árbóc utca 6. I. emelet
Rövid leírás: Számlázás, kiállított számlák adatainak kezelése.
Tárolási hely: Magyarország

Adatkezelő:
Cím:
Rövid leírás: Könyvelés, kiállított számlák adatainak megismerése.
Tárolási hely: Magyarország

Adatkezelő: Facebook Ireland Ltd.
Cím: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Rövid leírás: Amennyiben az Érintett rendelkezik Facebook profillal, hozzáférés az Érintett felhasználó nevéhez, kommentjeihez a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók esetében.
Tárolási hely: EU

Adatkezelő: Google Inc.
Cím: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Rövid leírás: Hozzáférés a honlap látogatóinak anonimizált, személyhez nem köthető IP címéhez. Hozzáférés adatokhoz a következő, Adatkezelő szempontjából releváns szolgáltatások esetében: Google Drive, Google Docs, Google Classroom, Google Search Console, Google Analytics.
Tárolási hely: EU

5.3 Adattovábbítás harmadik országba

Adattovábbítás az Amerikai Egyesült Államokba történik, mellyel megfelelőségi határozat született 2016. július 12-én (https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu/eu-us-privacy-shield_en).

A megfelelőségi határozat a MailerLite (https://www.mailerlite.com/legal/privacy-policy), a Google (https://policies.google.com/privacy/frameworks) és a Facebook (https://www.facebook.com/about/privacyshield) adatkezelők esetében is érvényes.

6 Az Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az Érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve az Adatkezelő fenti elérhetőségein.

6.1 Tájékoztatáshoz való jog

Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hoz annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15–22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsa.

6.2 Az érintett hozzáféréshez való joga

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

Az Adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adja meg a tájékoztatást.

6.3 Helyesbítés joga

Az Érintett kérheti Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozó pontatlan személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

6.4 Törléshez való jog

Az Érintett az alábbi indokok bármelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat:

Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

6.5 Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az Érintett kérésére Adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

6.6 Adathordozáshoz való jog

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, számítógéppel olvasható formátumban megkapja, és ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

6.7 Tiltakozás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az Adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

6.8 Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Az Érintett jogosult arra, hogy ne terjedjen ki rá az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely rá nézve joghatással járna vagy őt hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

6.9 Visszavonás joga

Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

6.10 Bírósághoz fordulás joga

Jogai megsértése esetén az Érintett a 2. pontban megadott elérhetőségeken keresztül kérhet tájékoztatást, jogorvoslatot, vagy tehet panaszt. Ezek eredménytelensége esetén az Érintett jogosult bírósághoz fordulni, illetve megkeresni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot. 

6.11 Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni.

Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +3613911400
E-mail: ugyfelszolgalat [@] naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu